۱۶ هزار و ۴۰۰ زنجانی برای شرکت در آیین اربعین حسینی نام‌نویسی کردند


زنجان – ایرنا – جانشین رئیس ستاد اربعین استان زنجان گفت: ۱۶ هزار و ۴۰۰ نفر از استان زنجان تا پایان روز گذشته -جمعه- برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در کشور عراق در “سامانه سماح” نام نویسی کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203861/%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85203861/%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C