۱۱ اثر به جشنواره آئینی ترک زبانان کشور در زنجان راه یافت


زنجان – ایرنا – دبیر نخستین جشنواره آیینی سنتی ترک زبانان کشور گفت: ۱۱ نمایش از چهار استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و خراسان شمالی به نخستین جشنواره آئینی سنتی ترک زبانان کشور که به میزبانی زنجان برگزار می‌شود، راه یافتند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131544/%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85131544/%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA