پیشکسوت موسیقی مقامی خراسان رضوی درگذشت


مسهد- ایرنا- هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی مقامی و آئینی استان خراسان رضوی، استاد «علی اکبر دلنواز» در تربت جام درگذشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85144553/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85144553/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA