پیشکسوت تئاتر مشهد: حوزه مذهبی بی‌نصیب از آثار ماندگار در تئاتر و سینما است


مشهد-ایرنا- پیشکسوت تئاتر و سینما مشهد گفت: آثار ماندگاری در حوزه تاریخ اسلام و امور مذهبی در بخش تئاتر و سینما ساخته نشده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85125189/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1