پیام‌های مشترک غدیرخم و مباهله و عاشورا


تهران- ایرنا- اگر خدا در عید غدیرخم با نصب حضرت علی (ع) حجت خود را بر تمام مسلمانان به کمال رسانید؛ در روز مباهله حجت را بر تمامی ادیان و مذاهب به اتمام رساند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168370/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85168370/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7