پشتیبانی از گروه‌های نمایش عروسکی برای حضور در جشنواره‌های خارجی 


تهران- ایرنا- مدیرکل هنرهای نمایشی در دیداربا اعضای گروه‌های نمایشی دو کشور برزیل و گرجستان با تاکید بر اهمیت تبادل فرهنگی گفت در صورت آمادگی گروه‌های نمایش عروسکی ایرانی برای شرکت در جشنواره‌های عروسکی خارجی، از این گروه‌ها برای حضور در این رویدادها همکاری می‌کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157959/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85157959/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C