پروژه «سی ساز» در تهران آغاز شد


تهران – ایرنا – پروژه موسیقایی «سی ساز» در قالب یک رویداد پژوهشی – نمایشگاهی در حوزه موسیقی ایرانی و سازشناسی با حضور جمعی از هنرمندان و پژوهشگران در پایتخت آغاز شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85116823/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85116823/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF