پایان خانه به دوشی دختر ۳۲۰۰ ساله بابلی

نویسنده: خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency


ساری – ایرنا – بابلی ها برای ماندگاری دختر ۳۲۰۰ ساله در موزه بابل و پایان کابوس تلخ تخلیه موزه و ابهام در سرنوشت اسکلت های این دختر غرق در شادمانی هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122839/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%DB%B3%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C

  هفته نیم‌بهای «دسته‌دختران» به مناسبت روز دختر