وزیر راه و شهرسازی: خانه‌های خالی ساماندهی و عرضه شود


کاشان – ایرنا – وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر خانه‌های زیادی ساخته و خالی بماند نمی‌توانیم در این خصوص بی تفاوت باشیم چون این اماکن باید ساماندهی و عرضه شود چون این مهم در کاهش قیمت مسکن اثرگذار است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85153673/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85153673/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF