هدایای دومین دوره طرح شهید ابومهدی المهندس به برگزیدگان اهدا می‌شود


تهران- ایرنا- برگزیدگان دومین دوره طرح شهید ابومهدی المهندس چهارشنبه (۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲) هدایای خود را در خانه کتاب و ادبیات ایران دریافت می‌کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193308/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7