نیروی انسانی صنایع استان بوشهر از دانشگاه فنی و حرفه‌ای تامین شود


بوشهر – ایرنا – مدیرکل حراست دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: با توجه به تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، نیاز است که از این نیروها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استان بوشهر استفاده شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85127977/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85127977/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86