نویسنده شهیر بوسنیائی درگذشت


تهران- ایرنا- جواد کارا حسن نویسنده شهیر بوسنیائی و برنده جوایز ادبی چارلز ولیون، هردر، ویلنیتسا و گوته درگذشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137222/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA