موضوع فعالیت معدنی در جوار آتشکده نیاسرم پیگیری حقوقی شده است


اصفهان – ایرنا – مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: موضوع فعالیت معدنی در جوار آتشکده نیاسرم از نظر حقوقی پیگیری شده است و در صورت انجام عملیات انفجار در این معدن، به دلیل تهدید منظر تاریخی و طبیعی آتشکده، چاره ای به جز تعطیلی معدن وجود ندارد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85112742/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85112742/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA