معماری داخلی ، طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی تفاوت در چیست؟

سبک زندگی ایرانی یعنی سبکی از زندگی که متناسب با خصوصیات جغرافیایی ایران و مناطق مختلف آن است؛ سبکی از زندگی است که حامل تاریخ ماست و تاریخ ما را به ما منتقل میکند و اسلام تاروپود آن را شکل میدهد. سبک زندگی کسانی که در مناطق کوهستانی زندگی میکنند، با زندگی در دشت متفاوت است؛ بنابراین با تغییر مکان شکل زندگی عوض میشود و معماری نیز که ظرف زندگی است متفاوت میشود. یک معمار داخلی ساختار مواد و مصالح را میشناسد و پیشنهاد استفاده از مصالح را با توجه به سبک و فضای کاربردی میدهد. طراح با شناخت و بررسی ویژگیهای رفتاری کاربر سعی میکند برای ایجاد فضای مطلوب، زیبایی را در فضاهای کاربردی با توجه به سلیقه کارفرما به حداکثر برساند. در حقیقت دو عنصر زیبایی بصری و کاربردی بودن فضا در طراحی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است. طراح داخلی تنها برای بهبود ظاهر فضا را فعالیت نمی کند، بلکه عملکرد فضا نیز برای آنها حائز اهمیت است. طراح داخلی میتواند دکوراسیون داخلی انجام دهد اما یک دکوراتور نمی تواند طراحی داخلی انجام دهد. در واقع این بخش در حوزهی کاری دکوراسیون داخلی است، اما طراح داخلی قادر به انجام آن میباشد.

تاریخ گسترش شهر تهران نشان میدهد که دهها بار برای شهر تهران محدودهای مشخص شد که بیرون از آن دیگر کسی ساکن نشود اما فشار روستا به شهر هر بار این محدوده را میشکست. آنها به کارفرما کمک میکنند که سبک خود را انتخاب کرده، در خصوص پالت رنگی فضا تصمیم بگیرد و همچنین در خصوص خرید مبلمان و سایر لوازم مورد نیاز می توانند به کارفرما کمک کنند. اما با نگاهی به سبک زندگی کنونی خود بدون کمترین تردید درمییابیم که چنین نیست. عدم درک شرایط تاریخی موجب میشود که ما برای اصلاح دست به اقداماتی بزنیم که موجب بدتر شدن شرایط شود. ما مسیر طبیعی خود را طی نکردیم. بهخصوص وقتی میبینیم که مسیر انتقال فشار در برخی ساختمانهای گنبدی شکل را بارز و مشخص میساختهاند و این انتقال فشار از سقف به کنارهها محسوستر میشده است. طراح داخلی با کارفرما ارتباط موثر برقرار کرده و خواستههای او را به روشی حرفه ای و فنی اجرا میکند. طراح داخلی با معماران و پیمانکاران همکاری دارد تا خواستههای کارفرما را برآورده کند، ممکن است که پروژه طراحی مربوط به فضای مسکونی، اداری، تجاری، بیمارستانی، هتل و یا هر فضای داخلی دیگر باشد.

وی به نرم افزارهای معماری و نرم افزارهای طراحی مسلط است و میتواند به نحو احسن طرح خود را به کارفرما ارائه و از آن دفاع سایت senaghsh نماید. نیازهای کارفرما و پروژه را بررسی کرده و طرحی با توجه به بودجه کارفرما و قوانین و مقررات ارائه میدهد. در حقیقت معماری داخلی پل ارتباطی بین معماری و طراحی داخلی در ساختمان به شمار می آید. از یک منظر دیگر خود ساختمان نیز در نوع بنای خود ارتباطی با طبیعت برقرار میکند. طبیعت چیزی بیش از یک منبع نیست. این تعلق اولین چیزی است که باید فهمیده شود. انسان وقتی چیزی میبیند، نوعی احساس متناسب با آن در او ایجاد میشود. به همین جهت طراح در هنگام طراحی فضای داخلی با دو مقوله سروکار خواهد داشت: کاربرد آن فضا، و احساس و تأثیری که میخواهد آن فضا بر استفاده کننده داشته باشد. در اینجا ما قصد داریم شما را با هر یک از این حوزه ها بیشتر آشنا کنیم تا با توجه به نیاز خود نوع متخصص مورد نیازتان را تشخیص دهید. احتمالا شده که شما خواسته باشید در طراحی خانه خود تغییراتی ایجاد کنید و تصمیم گرفته باشید که از یک متخصص کمک بگیرید، اما در مسیر یافتن متخصصی برای ایجاد تغییرات دلخواهتان، با فهرستی از افرادی مواجه می شوید که معمار داخلی، طراح داخلی و دکوراتور داخلی هستند.

معماری میتواند خشن باشد و فقط به مستقیمبودن خطوط و قائم بودن زوایا و عمود بودن ستونها و دیوارها و متقارن بودن اندازهها و اشکال تأکید داشته باشد. بسیاری از متخصصان دکوراسیون داخلی زیبایی فضا را با بالاترین کیفیت ممکن به ساکنین ارائه می دهند و نیازهای آن ها را از نظر زیبایی شناسی رفع می نمایند. به نظر من مسکن مهر هم بساز بفروش است. در چنین شرایطی دیگر نمیتوان به این فکر کرد که اگر خانوادهای تصمیم داشت بیش از یک یا دو فرزند داشته باشد چگونه باید خود را در یک واحد پنجاه یا شصتمتری جای دهد، دیگر نمیتوان نگران بود که در چنین واحدی، همان یک یا دو فرزند چگونه میخواهند در کنار پدر و مادر زندگی کنند و رعایت مسائل شرعی چگونه ممکن است. این سخن بیوجه نیست اما در کنار آن باید توجه داشت که امکان ساخت سقف تخت در گذشته وجود داشته است و اولین سقفهای بهجا مانده از دههزار سال پیش و سقفهای مربوط به کاخها مثل تخت جمشید، سقفهای تخت بودهاند. همانطور که شخصیت هر فردی مربوط به سالها و روزهایی است که در گذشته پشت سر گذاشته است. برای رفتن به مسجد باید مسافتهای طولانی را طی کرد.

بازتاب این اصل در زندگی ما محوریت خوردن است. این معماری است که تعیین میکند لباستان را با دست بشویید یا با ماشین لباسشویی، روی زمین بخوابید یا روی تخت، غذاهای سرخکردنی بخورید یا نخورید. آنها معمولا با سازندگان مبلمان، تامین کنندگان پارچه و سایر افراد حرفه ای در صنایع مختلف وابسته به ساختمان همکاری می کنند. ایشان بدون توجه به عواملی که ذکر شد گمان کردند با تغییر در صورتها میتوانند به شرایط مطلوبتری برسند. حتی معماری داخلی خانهها ارتباط انسان با خودش را نیز قطع کرده است. طراح داخلی مهارت های نرم افزاری کامل و جامع همچون اتوکد، اسکچاپ، راینو و … در اینجا باید از یک معمار داخلی و طراح داخلی کمک بگیرید. طراح داخلی مسئولیت انتخاب و چیدمان لوازم منزل و مبلمان، رنگ، نور و… وقتی به معماری داخلی خانهها در شهرهای سنتی نگاه میکنیم و به نظم قرارگرفتن خانهها و خیابانها و سایر اماکن در شهر دقت میکنیم درمییابیم که معماری و شهرسازی از محفوظترین و خصوصیترین اماکن در اندرونی خانه آغاز میشده است و گامبهگام فضای خصوصی را به فضای عمومیتر منتقل میساخته است.

اگر معماری ارتباط مناسبی با طبیعت اطراف خود داشته باشد و بهجای تعرض به نظم و آهنگ آن، با آن هماهنگ و همنوا باشد، هم توجه انسان را بیشتر به طبیعت معطوف میکند و هم خود میتواند نقشی را که طبیعت دارد ایفا کند و همانطور که طبیعت آیهها و نشانههایی از اسماء و صفات الهی است، معماری نیز میتواند انسان را متذکر سازد. همان نگرشی که در خصوص طبیعت وجود دارد، در خصوص انسانهای دیگر نیز دیده میشود. توضیح بیشتر این بحث نیازمند بحث تخصصیتر در معماری است، اما بهعنوان مثال میتوان به نوع ورود نور از سقف بهصورت عمودی و به شکل ستونها و هماهنگ با کشیدگی ساختمان و ستونها اشاره کرد، که نوعی خلق فضا در نورپردازی دیده میشود. معماری کلانشهرها سبکی از زندگی را ایجاب کرده است که ساختمانش به این شکل است. این شرایط ما را در وضعیت مهرهای قرار داده است که تناسبی با پیچ ندارد، هرچقدر بیشتر بچرخد، جراحت بیشتری ایجاد میکند.

معمار داخلی باید شناخت خوبی نسبت به نیازهای فیزیکی، دمای فضای داخلی، میزان رطوبت و روشنایی، سیستم صوتی، مباحث روانشناختی مانند زیبایی شناسی، سطح فرهنگی و موارد دیگر یک فضای داخلی داشته باشد تا بتواند معماری را با روحیات انسان در آمیزد و همسو کند. در زمانها و مکانهایی نیز که انسان ارتباطش با دیگران کمتر میشود، بهمدد وسایلی مانند کامپیوتر و اینترنت، اشتغال خود را بیشتر میکند. در زندگی مدرن همانطور که هرچقدر شهرها شلوغتر میشود، انسانها تنهاتر و از هم دورتر میشوند، هرچقدر انسان از دیگران دورتر میشود و تنهاتر میشود، ارتباطش با خودش نیز کمتر میشود. اکنون هم حتی مجتمعهای بزرگی که ساخته میشود، بسازبفروش است. ملت ما باورها و تعلقاتی دارد که گاه حتی حاضر است همهی تعلقات تاریخی و جغرافیایی خود را به پای آن فدا کند. البته امروزه گنبدی بودن سقفهای گذشته را به فقدان مصالح نسبت میدهند. تمام آنها پشت سر هم قرار گرفته که ما امروز این چنین هستیم، هرچه گذشته در اینچنین بودن ما مؤثر بوده است.

این خصوصیات همگی در درون شیرآب سرکوب شده است. خصوصیات کنونی و نقاط ضعف و قوت را باید باتوجه به این تاریخ فهمید. طراح داخلی برنامهریزی فضایی انجام میدهد و می تواند در طراحی و بازسازی فضای داخلی از طرحریزی پلان تا انتخاب تمام اشیا و لوازم تزئینی به افراد کمک کند. دکوراتور معمولا وارد پروژه هایی می شود که فضایی از پیش موجود است و نیاز به زیبا و آراسته تر شدن دارد. طراحی داخلی به شکلدهی فضاهای داخلی به وسیله اصلاح سطوح و تغییر احجام فضایی میپردازد. در اینجا مقصود خود از سبک را به معنایی که بهکار خواهیم برد بیان کردیم. دلیل اینکه چرا تناسبی میان باور، تاریخ و جغرافیای ما با سبک زندگی کنونی ما وجود ندارد بر همه روشن است. وقتی انسان با طبیعت مواجه میشود و امکاناتی که در طبیعت هست را استخدام میکند تا زندگی بهتری داشته باشد، برحسب اینکه چه امکاناتی در اطراف اوست، شرایط زندگیاش متفاوت میشود. یکی از نگرشهای کلان حاکم بر اندیشه و نگاه مدرن، نوع نگرش به طبیعت است.

اما ماجرا در معماری خلاصه نمیشود بلکه کل حیات ما را در بر گرفته است. در شهرسازی نیز همین ماجرا ادامه دارد، حدفاصل خیابانهای بزرگ و اتوبان فقط یک پیادهرو و یک در است که کاملاً همعرض دیوار ساخته شده است. گاه حدفاصل خیابانهای بزرگ و اتوبان فقط یک پیادهرو و یک در است که کاملاً همعرض دیوار ساخته شده است. شهر سرپناهی برای آن ها نداشت، مجبور شدند با قوطیهای روغن دیوار بسازند و یک نایلون هم روی آن بکشند و شب را بگذرانند تا روز در شهر مشغول خردهکاری یا باربری شوند. در کلانشهرها به واسطهی عواملی که گفته شد مانند کمبود فضا، معماری به شکلی خاص درآمده است، اما این معماری سبک زندگی خاصی را متناسب با خود پدید آورده است و چون زندگی در روستا و شهرهای کوچک هم تقلیدی از سبک زندگی کلانشهرها شده است، شکل خانهها و معماری آن نیز به شکل کلانشهرها است، حتی اگر شرایط و محدودیتهای کلانشهر در آنجا نباشد.

را دارد و میتواند نقشههای دو بعدی و سه بعدی طراحی و به کارفرما و پیمانکاران ارائه دهد. البته هیچیک از این امور را نمیتوان به علت واحد برگرداند اما این موارد در یک منظومهی مرتبط با هم شکلگرفتهاند. زیرا باید هر دو وظیفه را برعهده بگیرد، اما هیچ کدام از آنها نباشد. وظیفه طراح داخلی خلق یک اثر هنری که تنها از منظر زیباییشناسی مورد نقد و بررسی قرار بگیرد یا یک کار صرفا خشک فنی و مقرراتی نیست، بلکه دشوارتر و ظریفتر از این دو است. طراحی داخلی حوزهای بین معماری داخلی و دکوراسیون داخلی است. در اغلب موارد شرکت های معماری داخلی خدمات طراحی داخلی و دکوراسیون را هم ارائه می کنند. دکوراسیون داخلی هنر چیدمان فضا با بهرهگیری از عناصری مانند مبلمان، پرده، کاغذ دیواری، تابلو، کفپوش و … در غرب حداقل این سودمحوری در کنار مؤلفههای دیگر قرار دارد، مانند نظارتها یا اصول دیگر که این ناهنجاریها را تاحدی کنترل میکند یا میپوشاند یا بهتعویق میاندازد. معماری داخلی هر آنچه با سکونت انسان در یک فضای داخلی مرتبط است مانند نوع متریال، پوشش نهایی سقف و کف، الزامات الکتریکی و الکترونیکی، تاسیسات، تهویه، ارگونومی و استفاده هوشمندانه از فضا را تحت تأثیر خود قرار میدهد.

مهمترین بخش حرفهی طراحی داخلی، هنر درک خواستهها و نیاز مردم از یک فضا و ترجمه آن به سمت و سوی ایجاد فضای کاربردی، آرامشبخش و زیبا است. در اکثر پروژه ها ارتباط تنگاتنگی بین این سه حوزه وجود دارد و در هر بخش از پروژه تیم متخصص مشغول به فعالیت می شود. طبیعی است در چنین شرایطی انسانی که بهدنبال یک سرپناه است حاضر است در هرخانهای ساکن شود و به کیفیت و اندازه توجه ندارد. با توجه به اینکه معماری داخلی با ویژگیهای روحی ـ روانی انسان در ارتباط مستقیم قرار دارد، باید برای رسیدن به طرح مطلوب، ویژگیهای رفتار انسانی در فضاهای داخلی ـ زیستی متشکل از عمومی و خصوصی، در طراحی با وسواس زیاد مورد توجه قرار گیرد. از جمله امور مرتبط با قوسهای ساختمان در گذشته، اکرام افراد درون ساختمان است، همانطور که درگاه ورودی منازل با نوعی عقبنشینی و آغوش بازکردن افراد را به خود دعوت میکرده است، سقف ساختمان نیز با قوسی که به خود میداده است بهنوعی افراد داخل خود را اکرام و احترام میکرده است.

حداقل در این سطح میتوان موضوع را درک کرد که هر گیاهی در هر منطقهای نمیروید، هر درختی در هر منطقهای محصول نمیدهد. همهی ساختمانهایی که اکنون ساخته میشود، حداکثر سطح و ارتفاع مجاز برای ساختن را استفاده میکنند. برای مثال، یک واحد اداری قدیمی میتواند طراحی و بازسازی شده و به آپارتمانی مدرن تبدیل گردد؛ اگرچه امکان دارد نمای بیرونی ساختمان تغییری نکند. در مبحث دکوراسیون داخلی به جزییات و ظاهر فضا پرداخته می شود و در ساختار فضا و مسایل فنی آن تغییراتی ایجاد نمیشود. اما اگر صرفا قصد تغییر چیدمان منزل خود را دارید می توانید از همراهی متخصصین دکوراسیون داخلی بهره مند شوید. بسته به شرایط هرپروژهای، تخصصهای مورد نیاز باید انتخاب شوند به طور مثال اگر شما قصد بازسازی کامل ساختمان خود را دارید به گونهای که نیاز به تغییرات دیوارکشی و فضابندی، تغییرات در سیستم تاسیسات و … دکوراتورهای داخلی روی زیبایی بصری و جذابیت فضا تمرکز میکنند و نیازی به کسب تحصیلات آکادمیک ندارند، هرچند امروزه دورههای مختلفی برای علاقهمندان به این حوزه وجود دارد. در بحث دکوراسیون داخلی از سبک های مختلفی پیروی می شود که هر کدام زیبایی خاص خود را دارند و تاثیری متفاوت بر فضا می گذارند. انتخاب نوع سبک بر اساس وضعیت بنا و سلیقه کارفرما و با کمک و راهنمایی دکوراتور صورت میگیرد.

برای بررسی دقیقتر این مفهوم لازم است به سابقهی تاریخی شکلگیری مفهوم سبک زندگی و مقصود واضعین آن مراجعه شود. اگر مطالبی که گذشت صحیح باشد، طبیعتاً باید ما در شرایط کنونی بهرهمند از سبک زندگی ایرانی باشیم. و معماری ما نیز که ظرف زندگی ماست باید همین خصوصیات را داشته باشد. خصوصیات نور ساختمان باید با ایستایی ساختمان هماهنگ باشد. معماری میتواند خصوصیات روانی ما را شکل دهد. در نتیجه معماری ما یکی از تبعات چنین مواجههای است. نتیجه آن است که با کمترین هزینه ساختمان بسازیم و بیشترین سود را ببریم. شما با آیات خدا ارتباطی ندارید. یک معمار داخلی شناخت کاملی از ساختار ساختمان و کاربردهای ارتباطی آن دارد. معماری داخلی یکی از مهم ترین بخشهای ساخت یک بنا است. بنابراین مشتری ساخت و ساز سودمحور از این طریق شکلگرفته است. کدام یک از این تخصصها برای پروژه من مناسب است؟ معماری داخلی ساختار طراحی داخل فضا را شکسته و آن را برای ایجاد یک هدف متفاوت بازسازی میکند. این افراد برخلاف معماران و طراحان داخلی بدون دانش تخصصی در مورد بخشهای فنی می توانند چشم اندازی زیبا در فضا ایجاد کنند. معماری داخلی شکلدهنده ارتباط انسان با دنیای بیرونی در یک فضای محدود است. تابستانها قبل از خواب، آسمان با همهی بلندیاش همنشین انسان بود و بچهها هرشب سخنان و قصههای پدران و پدربزرگها را با تصویری از ستارهها میشنیدند.