معاون امنیتی انتظامی استاندار خوزستان: دوران "بزن و در رو" در ایذه به پایان رسیده است


اهواز – ایرنا – معاون امنیتی انتظامی استاندار خوزستان گفت: دوران “بزن و دررو” در ایذه به پایان رسیده و برخورد جدی‌تر با مسببان ناامنی منطقه در دستور کار دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139446/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85139446/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1