مدرسه «قصه‌های مجید» به چرخه آموزش باز می‌گردد


اصفهان – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: مدرسه «شهید حلبیان» (محل ضبط قسمت‌هایی از سریال قصه‌های مجید) به چرخه آموزش باز خواهد گشت و کارگروه احیای آن راه‌اندازی می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85123900/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85123900/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF