مادر شهیدان «عسگری» به فرزندان شهیدش پیوست


ساری- ایرنا- حاجیه خانم شهربانو برادران کناری، مادر شهیدان سید جلال و سید جمال عسگری در فریدونکنار به فرزندان شهیدش پیوست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177672/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85177672/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA