ماجرای «سربازان عروسکی» صدام چه بود؟


از بالا که به نیروهای عمل کننده دشمن نگاه می‌کردیم مثل کماندوها، لباس‌های سبز با کلاه های سرخ به سر داشتند. با عده‌ای از بچه‌ها تا قبل از اینکه کاری کنند سروقت‌شان رفتیم تا دخلشان را بیاریم.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051609331/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF