فرهنگ قرآن برابر هجمه فرهنگی غرب مصونیت بخش است


ساری- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گسترش فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی را موجب مصونیت بخشی در برابر هجمه های فرهنگی غرب دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85127266/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85127266/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA