فرصتی ویژه برای شناسایی ظرفیت‌های استانی در «جشن مهر سینمای ایران»

نویسنده:


تهران- ایرنا- جشن مهر سینمای ایران فرصت مغتنمی است تا ظرفیت‌های مغفول استان‌ها به نحو احسن شناسایی شده و مورد توجه و تقدیر قرار گیرند. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85230811/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

  مدیرکل ارشاد خوزستان: مسجد مبدا همه تحولات فرهنگی است