عبدخدایی: امام خمینی(ره) رهبری جریان ساز و تاریخ ساز بود


کاشان – ایرنا – دبیرکل جمعیت فداییان اسلام گفت: حضرت امام خمینی(ره) رهبری جریان ساز و تاریخ ساز بود و ملت ایران پیرو امامی هستند که جریان انقلاب شکوهمند اسلامی را خلق کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131245/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85131245/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF