طرح توسعه گردشگری صلوات آباد مطابق هویت بومی باشد


سنندج – ایرنا – استاندار کردستان گفت: اجرای طرح جامع منابع طبیعی و گردشگری گردنه صلوات آباد در توسعه طبیعت‌گردی استان نقش مهمی دارد و این طرح باید مطابق هویت بومی منطقه اجرا شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177760/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85177760/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF