شهروندان شیراز در یک تجمع گسترده هتک حرمت به بانوی آمر به معروف را محکوم کردند


شیراز – ایرنا-شهروندان شیراز عصر روز چهارشنبه در یک اجتماع گسترده و غرور آفرین در محل باغ نارنجستان ، هتک حرمت به بانوی آمر به معروف را محکوم کردند و خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با عامل این حرکت ناشایست شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85187877/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%AA%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81منبع: https://www.irna.ir/news/85187877/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%AA%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81