شرح واقعه کربلا از زبان یک نویسنده آلمانی


تهران- ایرنا- در کتاب «امام حسین(ع) و ایران» نویسنده به شرح فداکاری ها، جنگ ها، جوانمردی ها و زندگی امام حسین(-ع) و یارانش می پردازد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181820/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85181820/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C