شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا گرفتار بحران کاهش بینندگان؛ این بار اخراج مدیر اجرایی


نیویورک – ایرنا- شبکه خبری سی ان ان وابسته به دموکرات ها که این روزها بینندگانش در آمریکا در حال کاهش از رقبایش است و جمهوریخواهان نیز به شکل فزاینده ای اعتماد خود را به این شبکه از دست داده اند، مدیر اجرایی خود را پس از یک سال پر فراز و نشیب مدیریت اخراج کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133747/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85133747/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86