شانزدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی آغاز به کار کرد


تبریز – ایرنا – شانزدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی به دبیری کوروش زارعی عصر امروز دوشنبه طی مراسمی در تئاتر شهر تبریز افتتاح شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85118930/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85118930/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF