سرعت بخشیدن به جهاد علمی و تبیین، اصلی‌ترین وظیفه دانشجو است


تهران- ایرنا- معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان گفت: اصلی‌ترین وظیفه دانشجو، سرعت بخشیدن به جهاد علمی و جهاد تبیین برای ارتقا کشور به قله‌های دانش است و باید جهاد علمی و به تبع آن جهاد تبیین که مدتی است در کشور آغاز شده را با همت و قدرت و سرعت بیشتری تداوم بخشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176548/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85176548/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA