ستاره دیزنی جونز با ناپدری‌اش نیکلاس کیج فیلم می‌سازد


تهران- ایرنا- رایلی کیو ستاره «دیزی جونز و شش نفر» گفته که قصد دارد با ناپدری‌اش نیکلاس کیج فیلمی بسازد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194441/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85194441/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF