روایت‌های موسیقی ایرانی با زبان ساز/ «غزلساز» جان تازه‌ای به موسیقی ایرانی بخشیده است 


تهران- ایرنا- نوازنده ساز نی، گفت: برگزای دوره نخست برنامه «غزلساز» از سوی انجمن موسیقی ایران و تلاش دست اندرکاران این مجموعه می‌تواند جان تازه ای به موسیقی ایرانی ببخشد و چه بهتر آنکه این نگاه از سوی سازمان‌های مختلف نیز وجود داشته باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161252/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B2%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85161252/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B2%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87