راه‌اندازی سومین موزه مردم‌شناسی بستک در دستور کار قرار گرفت


بندرعباس – ایرنا – رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بستک گفت: سومین موزه مردم شناسی این شهرستان با اختصاص یک منزل قدیمی در شهر کوهیج راه‌اندازی می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85131951/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85131951/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA