دشمن عفت جامعه و شیرازه خانواده را هدف قرار داده است


 اردبیل-ایرنا- جانشین فرمانده انتظامی کشور گفت: دشمنان ملت ایران عفت جامعه و شیرازه خانواده ایرانی را هدف گرفته اند و در این شرایط محافظه‌کاری و مماشات در برابر برنامه‌های دشمن خلاف مسیر شهداست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85186485/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85186485/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA