دستور رئیس سازمان سینمایی برای بررسی فوری موضوع انتشار قاچاق فیلم


تهران – ایرنا – دبیر ستاد صیانت از آثار سینمایی از دستور رئیس سازمان سینمایی برای بررسی فوری موضوع انتشار قاچاق فیلم خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204006/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82