داریوش مادی که بود؟/بررسی اِستیون اَندرسون از یک دوره‌­ حساس تاریخ ایران باستان


تهران- ایرنا- کتاب «داریوش مادی» نوشته اِستیون اَندرسون درباره تاریخ اواخر دوره ماد و پیوند آن با شاهنشاهی پارسی یا هخامنشی است، در این میان حضور شخصی به نام داریوش مادی بسیار اهمیت دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188475/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3