خسرو ملکان: فخری خوروش تنها بازیگری بود که دیالوگ‌هایش را حفظ می‌کرد


تهران- ایرنا- کارگردان «زخمه» با اشاره به اینکه همکاری با خانم خوروش برای من به معنای واقعی کارآموزی بود، گفت: او تنها بازیگری بود که دیالوگ‌ها را حفظ می‌کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137132/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8منبع: https://www.irna.ir/news/85137132/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8