حباب فیلتر؛ رضایت فردی یا خطر دوقطبی سازی جامعه؟


تهران- ایرنا- جهان وارد عصر تازه‌ای از شده؛ دورانی که با تکنولوژی‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی همراه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85115072/%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85115072/%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87