حاکمیت و حق الزام به حجاب از منظر فقه

نویسنده:


حاکمیت و حق الزام به حجاب از منظر فقه

منبع: https://www.irna.ir/news/85218306/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87

  تمام مردم ایران عضو کتابخانه‌های عمومی می‌شوند