جشنواره رضوی برای هویت بخشی به نسل جوان است


مشهد-ایرنا- تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه جشنواره رضوی برای هویت بخشی به نسل جوان است، گفت: لازم است از ظرفیت عظیم کرامت امام رضا(ع) بهره گرفته و برای نسل جوان هویت سازی کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85128403/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85128403/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA