«جدال نار با نور» بهترین رویداد برای انعکاس انسجام دینی است


تهران – ایرنا – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه اهالی فرهنگ و هنر پیشتاز وحدت در جهان اسلام هستند، گفت: نمایشگاه «جدال نار با نور» که در محکوم کردن توهین به ساحت مقدس قرآن کریم برپا شده، بهترین رویداد برای انعکاس انسجام دینی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85181078/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85181078/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA