جانمایی تولیدات استانی در جدول پخش شبکه‌های ملی


تهران- ایرنا- معاون سیما از طراحی شبکه‌های سیما برای جانمایی تولیدات استانی در جدول پخش برنامه‌های خود خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188927/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C

  رساندن کتاب به دست کودکان اهمیت بسیاری دارد