تولیت شاهچراغ (ع): توهین به قرآن کریم با آزادی بیان غربی نیز قابل تحلیل نیست


شیراز – ایرنا – تولیت حرم مطهر احمدبن موسی (ع) گفت: توهین به قرآن کریم و آتش زدن آن از سوی عناصر افراطی در چارچوب آزادی بیان نمی‌گنجد و حتی با آزادی مد نظر غرب نیز قابل تحلیل نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85155921/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2