توجه به «تنوع فرهنگی» وحدت ملی را تقویت می‌کند 


تهران – ایرنا – دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: وظیفه همگانی ما پرداختن به تنوع فرهنگی و نمایش تعامل میان اقوام ایرانی است. توجه و تمرکز به تنوع فرهنگی وحدت ملی را چندین برابر تقویت می‌کند.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85118024/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

  تخصیص بی‌سابقه اعتبارات به استان بوشهر در سایه توجه دولت سیزدهم