تبدیل گردشگری از سنتی به صنعتی اولویتِ مازندران/ کریدور مازندران-خراسان رضوی برقرار شد


نوشهر- ایرنا- استاندار مازندران گفت : تبدیل گردشگری سنتی به صنعتی با هدف رهایی از وضع موجود ضروری است و در همین راستا نیز نخستین کریدور گردشگری این استان با خراسان رضوی برقرار شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188148/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85188148/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86