تبادلات بین دانشگاهی یکی از راه‌های مؤثر توسعه روابط ایران و روسیه است


تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه در دیدار هیأت ایرانی در این دانشگاه، ضمن استقبال از گسترش روابط علمی و تعاملات دانشگاه بین دو کشور بر این امر اذعان کرد که یکی از راه‌های مؤثر توسعه روابط میان ایران و روسیه در حوزه تبادلات بین دانشگاه‌هاست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85135626/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88منبع: https://www.irna.ir/news/85135626/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88