بلیت سینماها از پرده افتاد؛ اختلال گسترده در سامانه‌های فروش


تهران- ایرنا- سامانه‌های فروش اینترنتی بلیت سینما -سمفا و زیرمجموعه‌های آن از دسترس خارج شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138981/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4منبع: https://www.irna.ir/news/85138981/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4