اینفوگرافیک / ۲۰ گنج از نگاه امام صادق (ع)

امام صادق(ع) در حدیثی در کتاب شریف «مستدرک الوسایل»، چگونگی رفتار مردم در مواجهه با خود و دیگران را به گونه‌ای گنج بزرگ انسان‌ها می‌دانند و به بیان بیش از ۲۰ گنج و راه روش دست یافتن به آن‌ها اشاره کرده‌اند. در این اینفوگرافیک ۲۰ گنج بزرگ دنیا از زبان امام ششم شیعیان را مشاهده می‌کنید.

گرافیک: پدرام آقایی

اینفوگرافیک / ۲۰ گنج از نگاه امام صادق (ع)

منبع: https://www.isna.ir/news/1402022516213/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%DB%B2%DB%B0-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9

  جهان در تپش آمدنت به لرزه افتاده است