اهدای بیش از ۱۰هزار جلد کتاب از طریق «سایت اهدای کتاب»


تهران- ایرنا- در بهار ۱۴۰۲ از طریق «سایت اهدای کتاب» خانه کتاب و ادبیات ایران ۱۰هزار و ۳۰۷جلد کتاب به ۲۱ مرکز آموزشی، فرهنگی، مذهبی و دانشگاهی در سراسر ایران اهدا شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192038/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8منبع: https://www.irna.ir/news/85192038/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8