الطعام، الطعام


تهران- ایرنا- دختر نوجوان که تحمل نگاه های کنجکاو را ندارد جواب می دهد:«دیگه برنمی‌گرده. بلیط برگشتش مال دو ساعت دیگه ست؛خودش توی کویت رستوران داره؛ غذا رو برای پسر معلولش می‌خواست. من یه کم از ته غذام مونده بود، بهش دادم ببره».  

منبع: https://www.irna.ir/news/85227849/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85

  پیمان جبلی: تولید «سلمان فارسی» به رهبری داوود میرباقری با قدرت ادامه دارد