استفاده از راهبردهای دانش بنیان، افزایش جامعه قرآنی در بر دارد


بوشهر – ایرنا – مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با استفاده از روش های دانش بنیان، ضمن ارتقا جامعه قرآنی می توان از آسیب های مختلف فرهنگی و اجتماعی کاست و بر تحکیم بنیان خانواده اثر گذاست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85114494/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85114494/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF