استاندار هرمزگان: قهرمانان ملی باید به درستی معرفی شوند


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان گفت: رزمندگان اسلام و هر کسی که برای اعتلای این مرز و بوم تلاش کرده است، قهرمان ملی است و باید به درستی شناسانده و معرفی شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85114342/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

  افتتاح «۱۰ روز با عکاسان ایران» با یادی از اکبر عالمی و بابک برزویه