استاندار: ظرفیت هنرمندان هرمزگان در عرصه‌های ملی سینما بکارگرفته شود


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان بر استفاده از ظرفیت نیروهای هنرمند این استان در عرصه‌های ملی سینما تاکید کرد و گفت: با حضور چند تن از هنرمندان هرمزگانی در عرصه سینمای ملی، راه را برای سایر هنرمندان این استان باز خواهد کرد و موفق خواهند شد ظرفیت‌های خود را به ظهور و بروز برسانند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140718/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85140718/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87